Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư là một trong những bước quan trọng để triển khai dự án đầu tư. Ủy ban nhân dân Thành phố là cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện quy trình này. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố:

1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về các nội dung thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có ý kiến rõ về việc thống nhất hay không thống nhất đối với nội dung được hỏi ý kiến.

3. Ý kiến của các cơ quan được lấy ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng.

  1. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến thẩm định về nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và gửi về cho Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  2. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan có liên quan, Sở Xây dựng cho ý kiến thẩm định về các nội dung liên quan và gửi về cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4.  Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục tại Sở Tài nguyên và Môi trường để được Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét có văn bản chấp thuận về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một , số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trước khi nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Trường hợp Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án với các chỉ tiêu quy hoạch không phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch của quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt, Nhà đầu tư có trách nhiệm liên hệ Ủy ban nhân dân Quận/huyện, Thành phố Thủ Đức để đề xuất điều chỉnh quy hoạch 1/2000 trước khi nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.\

6. Trường hợp Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án mà trong khu đất thực hiện dự án có nhà, đất thuộc diện sắp xếp, xử lý theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Nhà đầu tư liên hệ Sở Tài chính (Thường trực Ban chỉ đạo 167) để thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công trước khi nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề xuất sau đó thực hiện đấu thầu hoặc đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

1. Phân công trách nhiệm của các cơ quan thuộc Thành phố trong lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố (trong trường hợp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập)

  • Sở Xây dựng lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng;
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
  • Sở Công Thương lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực công nghiệp (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng thực hiện).
  • Ủy ban nhân dân quận/huyện/thành phố Thủ Đức lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư trên địa bàn do đơn vị quản lý và có quy mô dưới 800 tỷ đồng.
  • Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc Ủy ban nhân dân quận/huyện/ thành phố Thủ Đức thực hiện lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các trường hợp khác.

(Điều 9 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-UBND)

2. Thủ tục thực hiện:

- Cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ lập Đề xuất dự án lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư.

- Trường hợp Nhà đầu tư lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc trường hợp phải chấp thuận chủ trương để tổ chức đấu thầu, đấu giá, Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp tục xem xét hoặc từ chối đề xuất của Nhà đầu tư hoặc giao một cơ quan chuyên môn khác nghiên cứu, lập đề xuất dự án.

(Khoản 3 và Khoản 4 Điều 9 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-UBND)

Để lại ý kiến đóng góp dưới phần bình luận - Quốc Luật

Lưu ý: Để bảo mật thông tin của Quý Khách, khi Quý Khách "bình luận" vào bài viết với nội dung chứa số điện thoại và email, những thông tin liên hệ đó sẽ được Quốc Luật ẩn đi nhằm tránh những rắc rối phát sinh cho quý khách hàng.
0 Đánh giá
1
0 Đánh giá
2
0 Đánh giá
3
0 Đánh giá
4
0 Đánh giá
5
0 Đánh giá
Chọn mức đánh giá của bạn:
Tên (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung đánh giá

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI
luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Trần Hoàng Luân
Lawyer Manager - Advisory 0948 68 2349
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Đặng T. Hồng Tâm
DN - Thuế - Kế Toán 0911 53 2929
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Dịu My
Tư vấn doanh nghiệp
0911 55 3434
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Hoàng Kiệt
Tư vấn doanh nghiệp
0911 68 0238
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Thế Kỷ
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 107
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ái Nhân
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 109
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Nguyễn Hằng
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Hồng Linh
Tư vấn Thuế - Kế toán - BHXH
(028) 38 20 29 29 - 101
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Văn Tri
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 118
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Lê Thị Xuân
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 121
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Minh Hà
Lao động & BHXH
(028) 38 20 29 29 - 120
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Thị Châu
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 106
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Diễm Cúc
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Nguyễn Thị Sương
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 102
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ánh Linh
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 115
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ngọc Uyên
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 112
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Bình An
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 108

CÁC DỰ ÁN QUỐC LUẬT ĐÃ THỰC HIỆN

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

BẠN CẦN TƯ VẤN ?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!