Dịch vụ thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam - Hỗ trợ tư vấn pháp lý - Đại diện thực hiện các thủ tục

0948682349 Email

 

công ty liên doanh

Công ty liên doanh là công ty do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên các cơ sở Hợp đồng liên doanh giữa các Công ty nước ngoài với Công ty Việt Nam

Theo quy định của pháp luật, Công ty liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công Ty Cổ Phần (nếu trên 03 nhà đầu tư). Mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn điều lệ của Công ty.

Công ty liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong nội dung dịch vụ của Công ty Quốc Luật, Công ty sẽ tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến hình thức đầu tư này và trực tiếp thay mặt Quý khách thực hiện toàn bộ các thủ tục cấp phép theo quy định của pháp luật.


 QUY TRÌNH THỰC HIỆN / The procedures

công ty liên doanh

Để thành lập công ty, Quý khách phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

To Set up a company, you must make procedures of an Investment Certificate and an Business Registration Certificate

Như vậy, Công ty Quốc Luật sẽ tư vấn, hướng dẫn Quý khách thực hiện theo quy trình như sau:

Then, the National Law Consultancy Company will advise and guide you to comply with the following procedures:

Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết Step 1: Prepare the necessary documents

Nội dung: Công ty Quốc Luật sẽ gửi cho Quý khách các danh mục hồ sơ mà Quý khách cần phải cung cấp (theo danh mục dưới đây). Trong quá trình cung cấp, nếu Quý khách có bất kỳ các thắc mắc nào, Quý khách vui lòng liên hệ qua email, điện thoại để chúng tôi trực tiếp hướng dẫn. National Law Consultancy Company  will send you the list of documents that you need to provide (according to the list below). In the process of providing, if you have any questions, please contact us via email and phone in order that we can consult directly for these proceduces.

Bước 2: Thiết lập các hồ sơ liên quan / Step 2: Set the relevant documents.

Nội dung: Sau khi nhận được các tài liệu mà Quý khách cung cấp, Công ty Quốc Luật sẽ trực tiếp hoàn thành các hồ sơ cần thiết theo quy định After receiving the documents that you provided, the National Law Consultancy Company  will complete directly  the necessary documents.

Bước 3: Tiến hành gửi lại hồ sơ để Quý khách kiểm tra và ký tên trên tất cả các hồ sơ Step 3: Proceed to send all documents in order that  you can check and sign carefully on them.

Bước 4: Thay mặt Quý khách nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ đến khi được Cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /  Step 4: On behalf of customers submission and settlement documents until you are granted Investment Certificate and Business Registration Certificate..


HỒ SƠ YÊU CẦU / Documents required:

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam

A. Hồ sơ chứng minh tư cách nhà đầu tư / Documents to Prove Lawful Source of Investor

  1. Đối với Nhà đầu tư nước ngoài

Quý khách vui lòng chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu sau / Please prepare Documents  as follows:

      1.1 Hồ sơ chứng minh tư cách nhà đầu tư nước ngoài Documents to Prove Lawful Source of Foreign Investor

          → Bản sao Giấy phép công ty (hợp thức hóa lãnh sự).

               Copy of the company's license (or any equivalent document) (These documents must be consular legalized)

          → Báo cáo tài chính (hợp thức hóa lãnh sự).            

               Financial Statement (Audited) (These documents must be consular legalized)

          → Bản xác nhận tài khoản ngân hàng của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ (hợp thức hóa lãnh sự)            

               Audited Company Accounts (These documents must be consular legalized)

          → Điều lệ công ty (hợp thức hóa lãnh sự).          

              Charter of company / Memorandum of Association of Company (These documents must be consular legalized)

          → Bản sao hộ chiếu của người đại diện.             

               Authenticated Copy of the representative's passport.

LƯU Ý / Notes: Các giấy tờ được cấp từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật theo quy định của pháp luật These documents from oversea must be consular legalized and translate into Vietnam.

  1. Đối với Công ty Việt Nam

      Quý khách vui lòng chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu sau / Please prepare Documents  as follows:

      1.1 Hồ sơ chứng minh tư cách Công ty Việt Nam / Documents to Prove Lawful Source of Vietnam partner

          → 03 Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

               03 Notary Copy of the Business Registration Certificate

          → 03 Bản sao y công chứng Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất.            

               03 Notary Copy of Financial Statement (Audited) (last year and last two year)  

          → 03 Bản sao y công chứng Bản xác nhận tài khoản ngân hàng của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ

               03 Notary Copy of Company Accounts

          → 03 Bản sao y công chứng Điều lệ công ty.          

               03 Notary Copy of Charter of company / Memorandum of Association of Company

          → 03 Bản sao y công chứng CMND/ Hộ chiếu của người đại diện.             

               03 Notary Copy of the Vietnam Company representative's ID card/passport.

B. Hồ sơ chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư nước ngoài và Công ty Việt Nam Documents to Prove Experienced and Capacity of Foreign Investor and Vietnam Company

Quý khách vui lòng cung cấp các hồ sơ liên quan đến năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư đối với lĩnh vực mà nhà đầu tư dự định đăng ký. Về hồ sơ này, tùy vào mỗi nhà đầu tư mà chúng có một số hồ sơ khác nhau, do đó, Quý khách xem xét và gửi cho Công ty chúng tôi xem và đánh giá trước khi sử dụng Capacity Profile experiences of investors (purpose: to demonstrate the capability of the investor when performing these operations, these materials do not have the general form should additional investor advicecompany's combined with other materials you find necessary We reference).

Quý khách có thể gửi một số hợp đồng thương mại giữa quý khách và khách hàng của Quý khách và một số giấy tờ cần thiết khác để chứng mình quý khách có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực này Please send some  import-export contracts between your company and your customer. and every necessary document. In your application to set up a company, We want to let the Vietnam goverment know that your company have experience trading. So, your plan will be easily accepted.

LƯU Ý / Notes: Các giấy tờ được cấp từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật theo quy định của pháp luật These documents from oversea must be consular legalized and translate into Vietnam.

C. Hồ sơ chứng minh địa điểm đặt văn phòng công ty và dự án Documents to Prove the main office and place of implementing the projects

Quý khách vui lòng cung cấp Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp trụ sở doanh nghiệp (hợp đồng thuê nhà/văn phòng có công chứng hoặc thuê nhà/văn phòng của tổ chức có chức năng cho thuê nhà/văn phòng hợp pháp). Legal documents concerning housing and land of the main office and place of implementing the projects.


THỜI GIAN THỰC HIỆN / Time for approval:

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam

Thời gian: Tùy vào ngành nghề kinh doanh/ Depend on Business line


 PHÍ DỊCH VỤ / Service charge:

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
Áp dụng đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Please contact to Mr Luan  0948 68 2349 to more information

STT
No.

Lĩnh vực hoạt động
Business line

Đơn giá (VND)
Unit cost

1

Dịch vụ 
Service

Please Call or email

2

Thương mại Xuất khẩu – Nhập khẩu
Import – Export

Please Call or email

3

Thương mại Phân phối bán buôn
Wholesale Distribution

Please Call or email

4

Thương mại Phân phối bán lẻ
Retail Distribution

Please Call or email

5

Xây dựng
Construction

Please Call or email

6

Sản xuất
Manufacturing

Tùy điều kiện dự án
Agreement

7

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Special Business

Tùy điều kiện dự án
Agreement

8

Dự án trên 300 tỷ
Major Capital Projects

Tùy điều kiện dự án
Agreement

 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN DÀNH CHO CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 Please contact to Mr Luan 0948 68 2349 to more information

STT

DỊCH VỤ

ĐƠN GIÁ (vnd)

1

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TP. HCM

6.000.000đ

2

Công ty có vốn nước ngoài thành lập đơn vị trực thuộc: Chi nhánh, VPĐD, kho,trung tâm

10.000.000đ

3

Công ty có vốn nước ngoài thành lập đơn vị trực thuộc: xưởng sản xuất.

Tùy điều kiện dự án
Agreement

4

Thay đổi tên công ty, chuyển trụ sở, vốn, thành viên

10.000.000đ

5

Thay đổi bổ sung ngành nghề có liên quan với dự án

Tùy điều kiện dự án
Agreement

6

Cấp phó bản

2.000.000đ

7

Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

10.000.000đ

8

Giải thể

Tùy trường hợp

9

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần của công ty Việt Nam

Please Call or email

NOTE:

Phí trên đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước phát sinh tới thời điểm được cấp giấy phép This fee includes all state fees incurre to date of license.

Phí trên chưa bao gồm chi phí dịch thuật hồ sơ (nếu có) This fee does not include fee of translation documents.

Phí trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng This fee does not include 10% VAT.

 

 

Tư vấn dịch vụ tại công ty Quốc Luật

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

094.868.2349 Zalo Email
Lưu ý: Để bảo mật thông tin của Quý Khách, khi Quý Khách "bình luận" vào bài viết với nội dung chứa số điện thoại và email, những thông tin liên hệ đó sẽ được Quốc Luật ẩn đi nhằm tránh những rắc rối phát sinh cho quý khách hàng.
0 Đánh giá
1
0 Đánh giá
2
0 Đánh giá
3
0 Đánh giá
4
0 Đánh giá
5
0 Đánh giá
Chọn mức đánh giá của bạn:
Tên (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung đánh giá

Tổng lượt bình luận: - Tổng lượt trả lời:


Đã bình luận vào lúc

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI
luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Trần Hoàng Luân
Lawyer Manager - Advisory 0948 68 2349
Chuyên viên tư vấn Quốc Luật
Đặng T. Hồng Tâm
DN - Thuế - Kế Toán 0911 53 2929
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Dịu My
Tư vấn doanh nghiệp
0911 55 3434
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Hoàng Kiệt
Tư vấn doanh nghiệp
0911 68 0238
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Thế Kỷ
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 107
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ái Nhân
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 109
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Nguyễn Hằng
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Hồng Linh
Tư vấn Thuế - Kế toán - BHXH
(028) 38 20 29 29 - 101
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Văn Tri
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 118
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Lê Thị Xuân
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 121
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Minh Hà
Lao động & BHXH
(028) 38 20 29 29 - 120
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Thị Châu
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 106
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Diễm Cúc
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 119
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Nguyễn Thị Sương
Tư vấn Thuế & Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 102
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ánh Linh
Tư vấn Thuế - Kế toán
(028) 38 20 29 29 - 115
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Ngọc Uyên
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 112
Chuyên viên tư vấn - CÔNG TY QUỐC LUẬT
Bình An
Tư vấn doanh nghiệp
(028) 38 20 29 29 - 108

CÁC DỰ ÁN QUỐC LUẬT ĐÃ THỰC HIỆN

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

BẠN CẦN TƯ VẤN ?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!